Stadgar för Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik

§1 Föreningens syfte är att vara ett organ för kontakt mellan bofasta och

fritidsboende samt att även i övrigt verka för trivsel och sammanhållning

i Kämpersvik. Föreningen skall vidare arbeta aktivt för att tillvarataga

Kämpersviks intressen i samhällsfrågor.

§2 Föreningens namn är Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik.

Föreningen har sitt säte i Kämpersvik.

§3 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 juni - 31 maj.

§4 Medlem kan envar bli, som så önskar och bor eller verkar i Kämpersvik med

omnejd. Alla medlemmar skall erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

§5 Styrelsens ordförande väljes av årsmötet för en period av två år.

§6 Styrelsen består dessutom av 6 bofasta ledamöter och 1-4 fritidsboende

ledamöter. Årsmötet bestämmer hur många fritidsboende som skall ingå i

styrelsen. Alla styrelseledamöter väljs av årsmötet för en period av två år.

Årsmötet väljer för en period av två år 4 styrelsesuppleanter, av vilka

två skall vara bofasta och två fritidsboende.

Styrelsen förnyas successivt genom att hälften av de fastboende och

hälften av de fritidsboende ledamöterna och en fastboende och en

fritidsboende suppleant ny/omväljes årligen.

§7 Årsmötet väljer för en period av två år två revisorer, varav den ena

bofast och den andra fritidsboende.

Dessutom väljs en revisorsuppleant för två år.

§8 Årsmötet och eventuella extra årsmöten är de organ som uttrycker

föreningens vilja och som består av närvarande medlemmar.

Ordinarie årsmöte hålles årligen under perioden 15 juli – 15 augusti.

Kallelse till årsmöte ska ske genom information på Föreningens hemsida

och genom tydliga anslag i samhället minst en månad före årsmötet.

Dagordning, årsberättelse, årsredovisning, förslag till budget,

valberedningens förslag samt ev förslag från styrelsen och ev inkomna

motioner skall finnas till medlemmarnas förfogande senast 7 dagar före

åresmötet, bland annat på Föreningens hemsida.

Motioner till årsmötet måste inlämnas senast två veckor före årsmötet.

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen, revisorerna eller minst 20% av

medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte sker efter samma regler

som till ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte kan beslut fattas endast i

de frågor, som är den annonserade anledningen till det extra årsmötet.

§9 Vid årsmötet skall ärendena behandlas i följande ordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redogörelse och bokslut för verksamhetsåret
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Val av ordförande på 2 år
 14. Val av 3-5 styrelseledamöter på 2 år
 15. Val av 2 suppleanter på 2 år
 16. Val av 1 revisor på 2 år och ev revisorssuppleant på 2 år
 17. Val av valberedning, 2 personer på 1 år
 18. Rapporter
 19. Förslag från styrelsen
 20. Inkomna motioner
 21. Övriga frågor
 22. Avslutning

§10 Endast registrerade och betalande medlemmar har rösträtt.

§11 Omedelbart efter årsmötet sammanträder styrelsen och utser inom sig vice

ordförande, sekreterare och kassör, samt bestämmer vem eller vilka som

äger rätt att teckna föreningens firma.

§12 Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter/suppleanter är närvarande.

Vid förfall för ordinarie ledamot inkallas suppleant,varvid bofast om

möjligt ersatts av bofast och fritidsboende av fritidsboende.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Extra styrelsemöte skall hållas om

minst 3 ledamöter så begär.

§13 Ändring av stadgarna kräver två tredjedelar av rösterna vid två på

varandra följande årsmöten. Förslag till ändring måste finnas till

medlemmarnas förfogande minst en månad före mötet, bland annat på

Föreningens hemsida.

Dessa stadgar är antagna av årsmötet 2 augusti 2008 i Kämpersvik

....................................

Jan-Erling Ohlson

Ordförande

Justeras av:

.................................... ....................................

Marianne Ljungström Olof Karsberg

Justeringsman Justeringsman

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården) samt på

Kämperödsvägen 18, Helgerödsvägen 10, Kvarnestrand 8 och Killebäcksvägen 57

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Demo film klicka här

Bli medlem i Föreningen Framåt

Årsavgiften betalas varje år från 1:a juni till 31:a maj nästa år, helst före september månad

Minimum 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem

Bankgiro 5565-6417

IBAN: SE5280000835190038012415 Swedsess

Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress.

Swish: 12 33 38 42 86

Använd QR koden klicka på lilla symbolen uppe i hörnet i Swish appen

Ditt telefonnummer kan vi se och meddelandet  "Medlemsavgift" finns inlagt. 

Skriv belopp. Lägg bara till  namn och adress.

Vill du betala annat än medlemsavgift ange då vad köpet gäller.

Bastu i Kämpersvik

Allmän bastu för medlemmar i Framåt på lördagar

Vi hyr bastun till små sällskap alla dagar utom lördag.

Man kan boka två timmar kl 12, 14, 16 och 18

För medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Nyckel till vedboden finns i bastun.

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

Ta med eget vatten att hälla på bastuaggregatet.

OBS häll aldrig på saltvatten och sista personen släcker gasolkamin och lampor

Släck fotogenlampan på rätt sätt, skruva inte ner veken, blås ut lågan.

Instruktionsfilm klicka här

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta: Nils Mattsson  070-559 82 22 eller Lars Joelsson 076-867 88 39

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Webbshop för Kämpersvik

Om du vill köpa tröja, mössa eller keps med vår logga, klicka här. Klubbhuset.

Sänk farten

CIMG0114_180x133

Tillåten hastighet är nu 40 km/tim men vi uppmanar alla att hålla högst 30 km/tim i samhället.

Gå med i Föreningen Ejgdetjärnet

100 kr per år

Bankgiro 372-4309

Ange Namn, adress och e-post

Swish 1232468387

Klicka här för att komma in på Ejgdetjärnets Facebooksida.

5 knop från Viksholmen

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik på Face Book

 

Föreningen har en Face Book sida som Elisabeth Carlsson och Anna von Elern ansvarar för

Länken hittar du längst ner på hemsidan

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Information klicka här

 

Tillsammansodling Framåt Kämpersvik

Facebooksida för oss som tycker om att odla tillsammans med andra.

Kim de Bruin ansvarar för sidan. Klicka på bilden så kommer du dit.

Information till Föreningen Framåts medlemmar angående den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som blir lag i Sverige den 25:e maj.

Information finns under menyn Om föreningen - Om föreningen Framåt.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Gästplatser för besökande båtar

 

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Anmälan till Anders Lissåker, 0706-931793

Lämna inga sopor i hamnen.