En annan del av styrelsen skickade ut sina män till fisket.

Resultatet blev gott, både män och hummrar kom i hamn.

 

DSCN2251  DSCN2255DSCN2245

På söndag kväll och måndag morgon var det stor aktivitet på bryggorna i Kämpersvik, det gällde att vara klar för hummerpremiären på måndag kl 0700. Föreningens styrelse var också representerad bland dessa ivriga fiskare. I stor konkurrens om platserna lyckades styrelsen representanter att lägga tinorna på de i styrelsen beslutade platserna, vi hoppas nu att det också var de rätta platserna. Vid vittjandet av tinorna kommer också kassören att medverka och bokföra fångsten. Resultatet kommer att eventuellt att redovisas, beroende på fångstens storlek.

hummerfiske 001Hummerfiske_012RIMG_0721R

Den 27/9 träffades styrelsen för första gången för det nya verksamhetsåret. Bland de frågor som togs upp vill styrelsen rapportera några av viktigaste.

Va-arbetena: Under oktober kommer kommunen att utföra arbeten på Viks- och Skredforsvägen, se tidigare meddelande. Ordförande Jan-Erling Ohlsson är inbjuden att vara med på de byggmöten som kommunen ordnar med första träff tisdag 28/9. Styrelsen kommer i första hand att verka för att framkomligheten blir så bra som möjligt under arbetets gång. Information från byggmötena kommer att ges på hemsidan. Om ni har några frågor går det bra att kontakta Jan-Erling Ohlsson.

Höstarbeten: Badbryggorna är nu på land. Bryggan vid Killebäck slet sig vid senaste stormen. Inga skador uppstod som tur var och till våren kommer nya längre stolpar att förankra bryggan. På söndag 3/10 kl 12 kommer vi att göra resten av höstarbetet.

Tidningsrepotage: I början av september hade Strömstadstidningen i två nummer ett positivt repotage om Kämpersvik. Artiklarna kommer att inom en snar framtid visas på hemsidan.

Bastun: Inbrottsförsök i bastun. I förra veckan upptäcktes att någon hade försökt att bryta sig in i bastun, som tur lyckades det inte men det blev smärre åverkan på handtag och dörren. Glädjande nog har bastun blivit mycket populär, speciellt under hösten har det varit så många badande att det har varit svårt för alla att samtidigt få plats i bastun. Styrelsen dryftade därför en del tankar och önskemål om att göra o bastun. Tex att ta bort omklädningsdelen och att ha hela utrymmet till bastu, bygga till förrådet alternativt sätta dit en ny friggebod som omklädningsrum samt att lägga ett nytt golv, klä väggarna med en fin panel och bygga nya lavar (sittplatser) gärna i två våningar. För detta behövs en del pengar som föreningen inte har just men vi välkomnar om du vill bidra med en liten eller stor summa, märki så fall inbetalningen "bastun"

Kalender: För nästa år tänkte vi att temat skall vara gamla hus eller byggnader som haft en speciell funktion i Kämpersvik. Om du har idéer om detta och bilder samt historik om speciella hus så kontakta Lars Joelsson.

 

 

 

Till berörda fastighetsägare vid Viksvägen i Kämpersvik.

Information angående utbyggnad av VA-ledningar vid Viksvägen i Kämpersvik

Klicka här!

Till berörda fastighetsägare vid Viksvägen i Kämpersvik.

Information angående utbyggnad av VA-ledningar vid Viksvägen i Kämpersvik

Tanums kommun har tagit beslut om att lägga om befintliga äldre ledningar samt anlägga en ny dagvattenledning vid Viksvägen i Kämpersvik.

 

Varför gör då kommunen detta arbete?

 

Först lite info om Avloppsvatten, definitioner.

Dagvatten är regn-och/eller smältvatten som avrinner från tak- och markytor.

Dränvatten är grundvatten som avrinner från dräneringsledningar runt husgrunder eller för avsänkning av grundvattennivån. Därtill kan innefattas grundvatten som läcker in i trasiga servisledningar för spillvatten.

Spillvatten är avlopp från hushåll, allmänna inrättningar eller industrier.

 

Problem som inläckande dag- och dränvatten förorsakar på det kommunala spillvattennätet.

Det kommunala spillvattennätet är dimensionerat för enbart spillvatten. Därför kan inflöde av större mängder dag- och dränvatten överbelasta spillvattennätet och orsaka översvämningar i och omkring fastigheter och allmänna platser. Dessutom belastas avloppspumpstationer och reningsverk i mycket större grad och kan brädda till havet och därmed skapa olägenheter och hälsorisker för badande och kustnära boende. Det tar även resurser i form av energi och kemikalier i anspråk, då dagvatten pumpas långa sträckor, för att renas i onödan.

 

Vad gäller?

De fastigheter längs med Viksvägen som berörs av arbetet och som har stuprör och dränering påkopplat på kommunens spillvattenledning, skall separera tak- och dränvatten från sin spillvattenservis och leda det till den dagvattenledning som är planerad. Detta enligt Tanums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).

 

Då vi nu byter ut vatten och spilledningarna i gatan kommer vi också att lägga nya servisledningar fram till förbindelsepunkten som är belägen 0,5 m ifrån tomtgränsen. Visar det sig att även fastighetens del av servisledningarna är i dåligt skick kan det bli nödvändigt att lägga om även dessa. När ledningarna är frilagda vid förbindelsepunkten kommer dessa att kontrolleras och man tar då ställning till om fastighetens servisledning måste bytas ut. Det är till fördel att göra bytet av servisledningen samtidigt som man åtgärdar dag- och ev. dränvattnet.

Kostnader för åtgärder innanför tomtgräns står fastighetsägaren för.

Arbetet kan utföras genom vår entreprenör eller med egen anlitad entreprenör.

 

Ingen anslutningsavgift för dagvattenanslutning kommer att tas av kommunen.

 

 

 

 

Arbetet kommer att utföras i en etapp.

Omläggningen av ledningsnätet beräknas starta under oktober 2010 och färdigställas under november/december 2010.

Under våren 2011 kommer vissa återställningsarbeten som exempelvis asfaltering och justering av gräsytor att utföras.

 

Begränsad framkomlighet.

Under tiden VA-arbeten pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet för biltrafik genom Viksvägen.

 

Det kommer i stort sett alltid att finnas möjligheter att komma fram till huvudväg 163.

Avsikten är att det alltid ska finnas möjlighet för gångtrafik att passera förbi pågående arbete.

(Kan bli kortare avbrott som vi ber Er ha förståelse för).

 

Entreprenören kommer kontinuerligt att informera angående tider och vart ledningsarbeten pågår.

Säkerhet i området för Räddningstjänsten

För att bibehålla säkerheten i området med tanke på brandrisk och ambulanstransporter har en överenskommelse med Tanums Räddningstjänst träffats som bl.a innebär att provisoriska ledningar kommer att finnas så att räddningstjänsten alltid har möjlighet till vatten för släckningsarbeten.

 

När det gäller ambulanstransporter i hela området för entreprenaden har räddningstjänsten en bandvagn stationerad i Hamburgsund som alltid kommer fram i området.

Räddningstjänsten har även informerat S.O.S angående det arbete som pågår i området,  detta med tanke på eventuell helikopterhjälp.

 

Sophantering under arbetet med nya VA-ledningar

En sopcontainer kommer att ställas upp där sopor kan lämnas när det inte är möjligt för sopbilen at hämta på grund av pågående arbeten.

 

Arbete vid fastighetsgräns.

Planterade träd, buskar och murar samt övriga konstruktioner riskerar att rivas om de står utanför fastighetsgräns och ligger inom området för nya VA-ledningar.

Bilagor

  • Tanums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).

 

Eventuella frågor besvaras av Naim Berisha på telefon 0525-18391

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Naim Berisha

Projektansvarig

Tanums Kommun

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Kontaktpersoner klicka här.

 

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta Åge Nilsén 070-268 73 96

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården)

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Ny EU-dataskyddslag GDPR

Information till Föreningen Framåts medlemmar angående den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som blir lag i Sverige den 25:e maj.

Information finns under menyn Om föreningen - Om föreningen Framåt.

Alltid bastu på lördag

Varje lördag kväll kan du bada bastu.

På andra tider kan ni hyra bastun förutom jul-, nyår-, påsk- och midsommarafton 

För medlem 200 kr

Icke medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

 

Kolla 30 skylten - sänk farten

CIMG0114_180x133

Gästplatser för besökande båtar

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Lämna inga sopor i hamnen.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Bredband_fiber_2

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.